Díjmentes belépés!
2022. április 1. és 2.
BUDAPEST, HUNGEXPO
Oltási igazolvány és maszk viselése nem szükséges!
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO
BUDAPEST 2022.04.01-02. - HUNGEXPO

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 Egymillióan a magyar esportért EGYESÜLET

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

A ogexinfo@esportmilla.hu Weblapon történő regisztráióval és a Országos Gaming Expo rendezvényen (továbbiakban: Rendezvény) való részvétellel KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSHEZ

KELT, ÉS ALKALMAZANDÓ: 2022 FEBRUÁR 9 NAPJÁTÓL.

 

Az adatkezelő

 Név:  Egymillióan a magyar esportért EGYESÜLET 

 Székhely:  1054 Budapest, Hold utca 21. 2. em./4.

 Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 21. 2. em./4.

 E-mail: ogexinfo@esportmilla.hu

 Honlap: http://WWW.OGEX.HU

 Nyilvántartási szám: 01-02-0016354

 (Az adatkezelő a továbbiakban: "Egyesület".)

 

 Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény, (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.tv )

valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV )

 Az adatkezelés

Az Adatkezelés célja az Egyesület http://WWW.OGEX.HU weboldalán („Weboldal”) feltüntetett, az eseményen való részvételhez szükéges, Külső szolgáltató (Festival Travel) által kezelt regisztrációs felületen keresztül a Rendezvényre való regisztráció, valamint a Rendezvény esetleges nem helyszíni promóciója során elnyert nyeremények átvételének egyeztetése. A Rendezvényhez kapcsolódó e-sport verseny adatkezelési tájékoztatója a verseny kiírója mint Külső szolgáltató, a HUNESZ versenyhez kapcsolódó oldalán érhető el. 

A Rendezvényhez kapcsolódó jegyvásárlás Külső szolgáltató által történt kezelésének módja az alábbi linken érhető el:

Festival Travel jegyvásárlás: ASZF Festival Travel jegyvasárlás (PDF)

Eseménytájékoztató, beléptetés: https://www.ogex.hu/informaciok

E-sport verseny: OGEX Versenykiírás

Az Egyesület és felhasználó között eseti jelleggel zajló kommunikáció az ogexinfo@esportmilla.hu email címen keresztül az alábbi személyes adatok („Személyes Adatok”)  teljeskörű megadásával történik.

  

Személyes adat

Az adatkezelés közvetlen célja például, de nem kizárólag a Rendezvény programról, nem helyszíni nyeremény átvételéről:

  Teljes név

E-mail cím

Értesítési vagy Postacím (nyeremények átvételéhez)

 

Az e-mail cím az Egyesület és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, kizárólag a Rendezvényhez kapcsolódóan, az Ön kezdeményezésére.  

 Az Egyesület a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Egyesület a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A Személyes Adatok Egyesület részére történő átadása önkéntes, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy Személyes Adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Az Egyesület tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa kezelt Személyes Adatokról  statisztikai összesítéseket készít, amely  Személyes Adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ezért ez a tevékenység nem minősül adatkezelésnek.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön jelen tájékoztató elolvasását követő önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasását és tudomásulvételét követően az Ön által kezdeményezett e-mail kommunikáció megkezdésével adja meg.  

Az adatkezelés időtartama  

A Rendezvényen való részvételre vonatkozóan megadott Személyes Adatok esetén adatkezelés időtartama a rendezvény időtartama és az azt követő 5 naptári nap. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor valamely résztvevő nyereményre vagy hasonló olyan juttatásra válik jogosulttá, amely szükségessé tesz a Személyes Adatainak megőrzését a kapcsolatfelvétel, vagy a nyeremény eljuttatása céljából. Ebben az esetben az adatkezelés időtartama az ehhez szükséges idővel meghosszabbodik.  Ettől függetlenül, az Egyesület a Személyes Adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Visszavonás esetén a rendezvényen való részvétel nem lehetséges.

SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

Az Ön által átadott Személyes Adatokat az Egyesület Magyarország területén található számítógépein tárolja és ahhoz kizárólag az Egyesület és az Egyesület által megbízott, alább nevesített adatfeldolgozó azon alkalmazottainak van hozzáférése, akiknek erre a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérése érdekében kifejezetten szüksége van.

SÜTIK (COOKIE) HASZNÁLATA

Más weboldalakhoz hasonlóan az Egyesület is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek (cookie) hívnak, valamint web szerver log fájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt. A sütik és a web szerver log fájlok használata lehetővé teszi az Egyesület számára, hogy a Weboldal látogatottságát ellenőrizze és a Weboldal tartalmát az Ön személyes igényeihez igazítsa.

 

A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált egyedi azonosítót hordoz. Amikor meglátogat egy weboldalt, a weboldal a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a fájlt az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál. Minden egyes weboldal amelyet meglátogat tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott weboldalnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott weboldal küldött a számítógépének, azaz egy weboldal a más weboldalak által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket. Amennyiben azonban Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a Weboldal néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi a Weboldalt. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat.

BIZTONSÁG

Az Egyesület biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a Személyes Adataihoz és megakadályozza a jogellenes adatkezelést, az adatok megsemmisülését, vagy sérülését. Az Egyesület többek között az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza:

Fizikai: az épület ahol az Egyesület a Személyes Adatokat tárolja őrzött, beléptető rendszerrel védett. Ezen túl az Egyesület megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat a megsemmisülés, vagy a sérülés veszélyétől védje.

Technikai: az Egyesület biztonságosan, az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezel valamennyi elektronikai adathordozót, amelyet az Egyesület már nem használ, úgy, mint pl. a hibás merevlemezeket, vagy adatmentéseket. Az adatbázisokban végrehajtott valamennyi változtatás egy eseménynaplóban rögzítésre kerül, amely mutatja a változtatás napját és időpontját és a felhasználót, aki végrehajtotta a változtatást.

Adat: a Személyes Adatokat az Egyesület Magyarország területén található szervereken tárolja. Az adatokhoz más felhasználók nem férnek hozzá.

Az Egyesület biztosítja, hogy a fent rögzített biztonsági követelmények az általa igénybe vett adatfeldolgozóknál is érvényesüljenek.

AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, JOGORVOSLAT

Ön tájékoztatást kérhet azon Személyes Adatokról, amelyet az Egyesület Önről gyűjtött és kezel. Amennyiben ilyen információt szeretne, kérjük, küldjön az Egyesület részére e-mailt: ogexinfo@esportmilla.hu. Ön kérheti, hogy az Ön által megadott és/vagy az Önről tárolt Személyes Adatokat az Egyesület helyesbítse, annak érdekében, hogy azok pontosak és naprakészek legyenek. Ön a fent leírt szabályok szerint kérheti továbbá, hogy az Egyesület megszüntetesse az Ön Személyes Adatainak kezelését és törölje az adatbázisából az Önről kezelt Személyes Adatokat, vagy a Személyes Adatait a jogszabályban meghatározott esetben zárolja.

Ön vélt jogsérelem esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (email: ügyfélszolgálat@naih.hu, cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400, weboldal: http://naih.hu).

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

Az Egyesület egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet (pl. Facebook Inc., Google Inc., Festival Travel, a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

 KAPCSOLAT

A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi észrevételét, kérdését, vagy bármely egyéb kérdését kérjük címezze Egyesületünknek e-mailen: ogexinfo@esportmilla.hu, vagy postán:1054 Budapest, Hold utca 21. 2. em./4.